fbpx

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden LOCALFAVS

Download de algemene voorwaarden hier.

Artikel 1. Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

1.1 Algemene voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen. 

1.2 LOCALFAVS: de eenmanszaak LOCALFAVS, gevestigd te Leusden en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67984835.

1.3 De klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met LOCALFAVS een overeenkomst aangaat of wenst aan te gaan. 

1.4 Consument: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die met LOCALFAVS een overeenkomst aangaat of wenst aan te gaan. 

1.6 Overeenkomst: iedere overeenkomst, evenals (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering daarvan, met als doel LOCALFAVS producten te laten leveren in opdracht of ten behoeve van de klant. 

1.7 Partijen: LOCALFAVS en de klant samen. 

1.8 Schriftelijk: alle op schrift gestelde communicatie, waaronder begrepen communicatie per e-mail en digitale berichtgeving, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.
1.9 Website: www.localfavs.nl 

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van LOCALFAVS en op elke tussen LOCALFAVS en de klant tot stand gekomen overeenkomst. 

2.2 Van deze algemene voorwaarden kan in beginsel niet worden afgeweken, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2.3 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing is, kan de klant zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepalingen die voor hem het meest gunstig is.
2.4 Eventuele inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van de klant en/of derden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
2.6 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
2.7 De meest recente versie van de algemene voorwaarden van LOCALFAVS is van toepassing. LOCALFAVS kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgave van redenen deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen en aanvullen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen. LOCALFAVS zal de meest recente versie van de algemene voorwaarden aan de klant ter hand stellen dan wel deze op haar website publiceren. De consument heeft het recht de overeenkomst te ontbinden, indien hij niet akkoord gaat met een wijziging in de algemene voorwaarden. Dit geldt niet voor klanten handelend in de hoedanigheid van beroep of bedrijf, zij zijn gehouden de wijzigingen te accepteren.
2.8 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden verklaard of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen. 

2.9 Indien LOCALFAVS op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van deze algemene voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan worden ontleend.

Artikel 3. Aanbod 

3.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

3.2 Het aanbod is vrijblijvend. LOCALFAVS is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

3.3 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. 

3.4 Alle afbeeldingen, maten, gewichten e.d. van de producten, welke door LOCALFAVS worden verstrekt in het kader van het aanbod zijn indicaties en beogen slechts een algemeen beeld te geven van de aangeboden producten. Afwijkingen in afbeeldingen, maten, gewichten en/of andere specificaties genoemd in het aanbod, kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

3.5 Elk aanbod van LOCALFAVS bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat zijn rechten en plichten zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: 

 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van verzending;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling en de wijze van levering van de producten.

3.6 Een aanbod kan gebaseerd zijn op de door de klant verstrekte gegevens. Indien na het aanbod blijkt dat de verstrekte gegevens afwijken van de heersende omstandigheden, heeft LOCALFAVS het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.
3.7 LOCALFAVS kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant begrijpt of redelijkerwijze kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving, druk-, zet- of typefout bevat. 

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant het aanbod van LOCALFAVS aanvaardt en voldoet aan de bij dat aanbod gestelde voorwaarden. 

4.2 LOCALFAVS bevestigt onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Tot het moment dat LOCALFAVS deze bevestiging heeft verzonden kan de consument de overeenkomst ontbinden. 

4.3 In uitzondering op het eerste lid komt de overeenkomst slechts tot stand nadat LOCALFAVS, binnen de wettelijke kaders, op de hoogte is gesteld of de klant aan diens betalingsverplichting kan voldoen en van overige feiten en factoren die van belang zijn om op verantwoorde wijze een overeenkomst aan te kunnen gaan. Bij voldoende weigeringsgronden heeft LOCALFAVS recht om de overeenkomst niet aan te gaan, althans te ontbinden of aan de overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden. 

Artikel 5. Het herroepingsrecht

5.1 Indien er sprake is van koop op afstand kan de consument de overeenkomst die betrekking heeft op de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. LOCALFAVS mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar de consument is niet tot opgave van reden(en) verplicht.

5.2 De in het eerste lid genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door consument aangewezen derde, het product heeft ontvangen, of: 

 • indien de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop het laatste product is ontvangen;
 • indien levering van een product bestaat uit verschillende onderdelen: de dag waarop het laatste onderdeel is ontvangen

5.3 De consument is verplicht tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking daarvan. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. 

5.4 Schendt de consument zijn verplichting bedoeld in het derde lid van dit artikel, is de consument aansprakelijk voor de eventueel veroorzaakte waardevermindering van het desbetreffende product. 

5.5 Indien de consument gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, dient hij dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan LOCALFAVS. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier herroepingsrecht of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de consument het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. 

5.6 Het product dient in originele staat en verpakking, indien redelijkerwijs mogelijk en conform de door LOCALFAVS gegeven instructies te worden geretourneerd. 

5.7 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. 

5.8 LOCALFAVS vergoedt aan consument het aankoopbedrag van het product, inclusief de betaalde verzendkosten, behalve de retourkosten, uiterlijk binnen 14 dagen volgende op de dag van melding van de herroeping door consument aan LOCALFAVS.

5.9 Terugbetaling geschiedt kosteloos en op dezelfde wijze waarop de betaling heeft plaatsgevonden, tenzij de consument instemt met een andere wijze van terugbetaling. 

5.10 Indien de consument na afloop van de in het vijfde lid van dit artikel genoemde termijn niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan LOCALFAVS heeft teruggezonden, is de koop een feit.  

Artikel 6. Uitsluiting herroepingsrecht 

6.1 LOCALFAVS kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in dit artikel. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slecht indien LOCALFAVS dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft gemeld. 

Uitsluiting van het herroepingsrecht is mogelijk voor producten: 

 • die door LOCALFAVS tot stand zijn aangebracht overeenkomstig specificaties van de consument (op maat gemaakte producten);
 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • die door hun aard niet kunnen teruggezonden;
 • die snel kunnen bederven of verouderen;
 • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt en de grondstoffen/ingrediëntenmarkt waarop LOCALFAVS geen invloed heeft;
 • voor losse kranten en tijdschriften;
 • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;
 • voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken en/of het pakket heeft geopend. 

Artikel 7. Prijzen

7.1 Alle prijzen die LOCALFAVS hanteert zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief overige kosten, zoals heffingen, reis- verpakkings- bezorg- en verzendkosten, tenzij anders vermeld of anders overeengekomen. 

7.2 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk-, zet- of typfouten. Voor de gevolgen van druk-, zet- of typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaardt en is LOCALFAVS niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren. Dit geldt ook in geval van bestellingen uit meerdere onderdelen of pakketten.

7.3 LOCALFAVS behoudt zich het recht voor om haar prijzen tussentijds aan te passen. LOCALFAVS zal tijdens de overeenkomst met de klant de prijzen van de aangeboden c.q. bestelde producten niet verhogen, behoudens prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of wettelijke bepaling. 

7.4 In afwijking van het vorige lid kan LOCALFAVS producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en de grondstoffen/ingrediëntenmarkt, waar LOCALFAVS geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. 

Artikel 8. Betaling en incasso
8.1 Voor de betaling kan de klant uitsluitend gebruik maken van de door LOCALFAVS aangeboden betalingsmogelijkheden. Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een afwijkend betaaltermijn is overeengekomen.
8.2 LOCALFAVS behoudt te allen tijde het recht voor om (volledige) vooruitbetaling van de klant te verlangen.
8.3 Bezwaren tegen de factuur schort de betalingsverplichting van de klant niet op.
8.4 Betaling zal, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten, plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
8.5 Bij niet tijdige betaling behoudt LOCALFAVS zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten dan wel middels schriftelijke verklaring te ontbinden.   

8.6 In geval van niet tijdige betaling, zal de klant eerst een schriftelijke ingebrekestelling ontvangen, waarbij een aanvullend termijn van 14 dagen vanaf de dag van ontvangst van deze ingebrekestelling wordt aangeboden om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen, alvorens deze in verzuim komen te verkeren. 

8.7 Wanneer na de schriftelijke ingebrekestelling, bedoeld in het vorige lid, geen betaling volgt, is de klant in verzuim. De buitengerechtelijke incassokosten over de hoofdsom wordt berekend conform het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten. 

 • 15% over de eerste € 2.500,-, met een minimum van € 40,-
 • 10% over de volgende € 2.500,-
 • 5% over de volgende € 5.000,-
 • 1% over de volgende € 190.000,-
 • 0,5% over het meerdere, met een maximum van € 6.775,-

8.8 De door de klant gedane betalingen worden door LOCALFAVS ten eerste in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan.
8.9 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de klanten, voor zover de bestellingen c.q. producten ten behoeve van de gezamenlijke klanten worden geleverd, hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het factuurbedrag, ongeacht de tenaamstelling op de factuur. 

Artikel 9. Betalingsonmacht

9.1 LOCALFAVS is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden, op het tijdstip waarop de klant: 

 • in staat van faillissement wordt verklaard of faillissement aanvraagt; 
 • (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt; 
 • door executoriale beslaglegging wordt getroffen; 
 • onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
 • anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (een deel van) zijn vermogen verliest. 

Artikel 10. Conformiteit en garantie
10.1 LOCALFAVS staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften, voor zover in alle redelijkheid van LOCALFAVS kan worden verlangd.
10.2 Garanties strekken nooit verder dan hetgeen expliciet is overeengekomen of door de leverancier en/of fabrikant van LOCALFAVS is verstrekt.
10.3 Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering aan LOCALFAVS schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in originele staat. LOCALFAVS vergoedt in geval van terugzending het aankoopbedrag van het product, inclusief de betaalde verzendkosten aan de klant.
10.4 Indien een product wordt teruggeroepen door een leverancier en/of fabrikant, brengt LOCALFAVS de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. LOCALFAVS vergoedt in dat geval het aankoopbedrag van het product, inclusief de betaalde verzendkosten aan de klant.
10.5 LOCALFAVS is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de klant, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
10.6 De garantie geldt niet indien: 

 • de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; 
 • de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van LOCALFAVS en/of op de verpakking behandeld zijn; 
 • de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de producten.

Artikel 11. Levering
11.1 LOCALFAVS zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van bestellingen van producten.
11.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan LOCALFAVS kenbaar heeft gemaakt.
11.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in het vijfde lid van dit artikel is vermeld, zal LOCALFAVS geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 2 werkdagen uitvoeren, tenzij de klant akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk binnen 2 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
11.4 Indien de bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd en er is geen sprake van overmacht zoals bedoeld in artikel 14 van deze algemene voorwaarden, heeft de klant het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De klant heeft geen recht op een schadevergoeding.
11.5 Alle levertermijnen zijn indicatief en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Aan eventuele genoemde termijnen kan de klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding.
11.6 In geval van ontbinding conform het vierde lid van dit artikel zal LOCALFAVS het aankoopbedrag en eventuele verzendkosten dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
11.7 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal LOCALFAVS zich inspannen om desgewenst een vervangend product beschikbaar te stellen.
11.8 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij LOCALFAVS tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan LOCALFAVS bekend gemaakte derden, behoudens hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald. 

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud 

12.1 Alle door LOCALFAVS geleverde producten blijven eigendom van LOCALFAVS tot het moment dat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens LOCALFAVS uit hoofde van enige met LOCALFAVS gesloten overeenkomst tot het leveren van producten, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen. 

Artikel 13. Opschorting en ontbinding 

13.1 LOCALFAVS heeft het recht om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op de klant volledig zijn voldaan, indien (1) de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt, dan wel (2) indien LOCALFAVS kennis heeft genomen van omstandigheden die haar goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet (behoorlijk) zou kunnen nakomen of (3) indien de klant bij het sluiten van de overeenkomst is verzocht zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid blijft uit.

13.2 LOCALFAVS is tevens bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden in de in het eerste lid van dit artikel genoemde situaties, of indien zich andere omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd. 

13.3 Ontbinding geschiedt door middel van een schriftelijke kennisgeving en zonder rechterlijke tussenkomst.

13.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van LOCALFAVS op de klant onmiddellijk opeisbaar. 

13.5 LOCALFAVS behoudt zich het recht voor schadevergoeding te vorderen en is niet aansprakelijk voor enige schade of gemaakte kosten door de klant of derden.

Artikel 14. Overmacht
14.1 Wordt de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk door een oorzaak die LOCALFAVS niet kan worden toegerekend of waardoor nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van LOCALFAVS kan worden verlangd, waaronder begrepen maar niet beperkt tot ziekte van haarzelf of ingeschakelde derden, storingen in het computernetwerk of andere technische storingen, tekortkomingen van ingeschakelde derden, zoals leveranciers van LOCALFAVS, te late of onvolledige levering door post- en bezorgdiensten en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen haar onderneming, dan is LOCALFAVS gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
14.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een omstandigheid die niet te wijten is aan de schuld van LOCALFAVS en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening kan komen van LOCALFAVS. Naast deze uitleg van overmacht uit hoofde van de wet en jurisprudentie wordt onder overmacht tevens begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop LOCALFAVS geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor LOCALFAVS niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
14.3 In geval van overmacht zal LOCALFAVS zich naar redelijkheid inspannen om desgewenst te voorzien in een alternatieve oplossing.
14.4 Als de overmachtsituatie zich voordoet op het moment dat de verplichtingen van LOCALFAVS gedeeltelijk zijn nagekomen, is LOCALFAVS gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen, als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.
14.5 Vanaf het moment dat de overmachtsituatie tenminste 30 dagen heeft geduurd of blijvend van aard is, mogen beide partijen de overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst (gedeeltelijk) ontbinden, zonder dat partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Artikel 15. Intellectueel eigendomsrechten
15.1 LOCALFAVS behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de klant, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
15.2 De door LOCALFAVS geleverde producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
15.3 De inhoud van de website van LOCALFAVS waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, publicaties, merken en domeinnamen, zijn het eigendom LOCALFAVS of diens licentiegevers en worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht. Het is gebruikers van de website uitdrukkelijk verboden om (een gedeelte van) de website, informatie op de website of ander materiaal getoond op de website te verveelvoudigen, te verwerken, te exploiteren of op andere wijze openbaar te maken zonder voorafgaande toestemming van LOCALFAVS.
15.4 Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op de door LOCALFAVS ontwikkelde geestesproducten, zijn en blijven het exclusieve eigendom van LOCALFAVS, ongeacht of deze aan de klant of aan derden ter hand zijn gesteld.
15.5 De rechten van intellectueel eigendom welke LOCALFAVS in licentie gebruikt mag de klant nimmer wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.
15.6 Na het einde van de overeenkomst hebben noch de klant noch LOCALFAVS jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte informatie en gegevens, behoudens de wettelijk gestelde bewaarplicht.
15.7 De klant is bij overtreding van de bepalingen in dit artikel gehouden alle door LOCALFAVS en derden geleden schade volledig te vergoeden. 

Artikel 16. Aansprakelijkheid en vrijwaring
16.1 Indien de klant aantoont dat hij schade heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming van LOCALFAVS, die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van LOCALFAVS beperkt tot maximaal het factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
16.2 LOCALFAVS is enkel aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van LOCALFAVS aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan LOCALFAVS kan worden toegekend;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

16.3 Aansprakelijkheid van LOCALFAVS voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. 

16.4 LOCALFAVS is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die ontstaat door:

 • aanlevering van onjuiste en/of onvolledige gegevens die door of namens de klant zijn verstrekt; 
 • gebruik van de producten voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld is;
 • Beschadiging van de producten, door onzorgvuldige omgang door de klant;
 • het beschadigen of verbreken van de verzegeling of verpakking van een bestelling c.q. pakket tijdens de verzending door post- en bezorgdiensten;
 • het verstrekken van foutieve productinformatie door de leverancier of andere derden;       
 • het niet of verkeerd opvolgen van adviezen en/of instructies van LOCALFAVS door de klant;
 • te late of onvolledige levering door post- en bezorgdiensten;
 • fouten en/of storingen in gebruikte apparatuur of programmatuur;
 • schending van intellectuele eigendomsrechten en/of privacyrechten, doordat derden zich onbevoegd toegang hebben verschaft tot de informatie en/of gegevens van LOCALFAVS en/of de klant;
 • schending van intellectuele eigendomsrechten doordat de klant inbreuk pleegt op intellectuele eigendomsrechten van derden;
 • fouten en/of tekortkomingen door ingeschakelde derden.

16.5 Een vordering tot schadevergoeding door de klant dient uiterlijk binnen 14 dagen nadat de klant de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij LOCALFAVS te zijn ingediend. Bij gebreke van een tijdige indiening van een vordering tot schadevergoeding, vervalt het recht op schadevergoeding.

16.6 De klant zal LOCALFAVS vrijwaren en schadeloos stellen ter zake van alle aanspraken van derden wegens of ten gevolge van de uitvoering van de overeenkomst geleden schade.

16.7 LOCALFAVS heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de klant ongedaan te maken of te beperken door het leveren van een nieuw product.
16.8 Het in dit artikel bepaalde geldt behoudens opzet of grove nalatigheid van LOCALFAVS en indien dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. 

Artikel 17. Vertrouwelijkheid 

17.1 Wanneer partijen kennisnemen van gegevens van de andere partij waarvan zij weten of redelijkerwijs kunnen weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, maken zij deze gegevens op geen enkele wijze bekend aan derden. Een uitzondering hierop geldt wanneer wet- en regelgeving tot bekendmaking verplicht of indien dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de overeenkomst.
17.2 De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één van de partijen als zodanig zijn aangeduid.

17.3 De gegevens die de klant aan LOCALFAVS verstrekt, zal LOCALFAVS te allen tijde zorgvuldig bewaren.

Artikel 18. Klachtenregeling 

18.1 Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst of het leveren van producten dienen schriftelijk binnen 14 dagen na uitvoering dan wel binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien de klant aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan LOCALFAVS kenbaar te worden gemaakt. 

18.2 Na genoemde termijn van 14 dagen, worden klachten niet meer in behandeling genomen. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de klant.
18.3 Indien komt vast te staan dat de klacht gegrond is, heeft de klant de keuze tussen aanpassing van de verzonden factuur of het leveren van een nieuw product.

Artikel 19. Toepasselijk recht
19.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen LOCALFAVS en de klant, evenals de daaruit voortvloeiende geschillen, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
19.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag of andere van toepassing zijnde Internationale wet- en regelgeving is uitdrukkelijk uitgesloten. 19.3 De Nederlandse rechter in het arrondissement waar LOCALFAVS is gevestigd is, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen.

Retouradres
Walenburg 112, 3834 AS te Leusden.